Polityka Prywatności

Od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych, określane jako RODO. W związku z tym, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania w firmie
„Solpack24 Karol Skoczyński” Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach.
Zależy nam, abyś miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z serwisów i systemów Solpack24 Karol Skoczyński. Dlatego zanim rozpoczniesz korzystanie z naszych stron , prosimy Cię o zapoznanie z
poniższymi informacjami. Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Twoją prywatność i w żaden sposób nie
zwiększamy naszych uprawnień. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie
możesz wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.
Informacja o ochronie danych osobowych

Firma Solpack24 Karol Skoczyński ul.Gniewkówiec 26A 88-180 Złotniki Kujawskie jako administrator danych
osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas korespondencji e-mailowych oraz uzyskanych po
kontakcie telefonicznym:
• imię (imiona) i nazwisko, adres e – mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer
telefonu, stanowisko,
• w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku
bankowego,
• świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych
towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
• realizacji obowiązków firmy Solpack24 przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i
przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
• ochrony praw firmy Solpack24 zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia
zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
• przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia
przez Państwa osobnych zgód.
• Mają Panstwo prawo do :

1.Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji
celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, dane osobowe mogą być
przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom
ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń. Firma
Solpack24 Karol Skoczyński zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno
techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez firmę
Solpack24 Karol Skoczyński wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są
gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia
materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego
przedawnienia roszczeń Państwa i firmy. Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie
z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego
organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego
następcą).Ponadto, macie Państwo prawo do: 

1. Żądania dostępu do danych osobowych: osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od firmy
Solpack24 Karol Skoczyński potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to
miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Firma Solpack24 Karol Skoczyński dostarczy
Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
2. Sprostowania danych osobowych: mają Państwo prawo do sprostowania danych osobowych, które Państwa
dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania
uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
3. Usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”): mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą
okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a firma
Solpack24 Karol Skoczyński ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe,
4. Ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych: w takim przypadku, firma Solpack24 Karol Skoczyński wskaże na Państwa żądanie takie dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i
wyłącznie do określonych celów,
5 . Przenoszenia danych osobowych: pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadają ym się do odczytu maszynowego dane osobowe
Państwa dotyczące, przetwarzane przez firmę Solpack24 Karol Skoczyński oraz macie Państwo prawo
przesłać te dane osobowe innemu podmiotowi,
6. sprzeciwu: w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw
– z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją
– wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, a na firmie Solpack24 Karol Skoczyński
może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań
dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z firmą Solpack24 Karol Skoczyński ul.Gniewkowiec 26A 88-180 Zlotniki Kujawskie lub e-mail: KAROL.SKOCZYNSKI@SOLPACK24.PL lub
shop@solpack24.pl Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym
prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w
takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach

Witaj w sklepie solpack24

jesteśmy do twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00

Jeżeli potrzebujesz pomocy:

Zadzwoń do nas

+48 883 543 778

Napisz wiadomość

shop@solpack24.pl